ŽULA: Vyvretá hornina s najlepšími úžitkovými vlastnosťami


Ložisko Čierny Balog tvorí šedý, rovnomerne zrnitý, stredne až hrubozrnitý biotitický granodiorit

Hornina granodiorit patrí do skupiny vyvretých hornín, má široké použitie a svojou kvalitou je porovnateľná so švédskymi a libereckými žulami.

V súčasnej dobe drží ložisko Čierny Balog I. ako jediné na Slovensku povolenie na ťažbu granodioritu, ktorý je vhodný aj na dekoratívne účely.

Celková plocha ťažobného priestoru je 11,5 ha. V súčasnosti sa ťaží približne na 10 % tohto územia. Ložisko v sebe skrýva mohutný potenciál do budúcnosti a má ojedinelé postavenie na celoeurópskom trhu s kamenivom a kamenárskymi výrobkami.

Využitie stavebného kameňa:

  • betónové zmesi
  • bitúmenové zmesi
  • gabiónové steny
  • ušľachtilá kamenárska výroba
  • konštrukcia ciest
  • vodné stavby
  • zásypové materiály
K dodávke kameniva Vám vieme zabezpečiť dopravu až na stavenisko. Rovnako vieme zabezpečiť aj likvidáciu stavebného odpadu. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.